Voorwaarden

Welkom bij Chathub.to! Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") regelen uw toegang tot en gebruik van onze website, diensten en applicaties (gezamenlijk de "Diensten"). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Door de toegang tot of het gebruik van onze Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Voorwaarden en ons privacybeleid.

Geschiktheid

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze Diensten, moet je ten minste 13 jaar oud zijn. Door gebruik te maken van Chathub.to, verklaar en garandeer je dat je voldoet aan de leeftijdseis en dat je de juridische capaciteit hebt om deze Voorwaarden aan te gaan. Als je jonger bent dan 13 jaar, mag je geen gebruik maken van onze Diensten.

Gedrag van de gebruiker

U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag tijdens het gebruik van onze Services. U stemt ermee in zich te houden aan onze Gedragsregels en aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten en voorschriften. Elke schending van deze Voorwaarden of onze Gedragsregels kan leiden tot opschorting of beëindiging van uw toegang tot onze Services.

Inhoud gebruiker

Chathub.to kunnen gebruikers indienen, plaatsen of delen van inhoud, zoals tekst, afbeeldingen of video ("Gebruikersinhoud"). U behoudt het eigendom van uw Gebruikersinhoud, maar verleent ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, sublicentieerbare, en overdraagbare licentie te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken van te maken, weer te geven, en uit te voeren uw Gebruikersinhoud in verband met onze Diensten.

U verklaart en garandeert dat u over de benodigde rechten, licenties en machtigingen beschikt om deze licentie te verlenen en dat uw Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of publicatierechten.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud en materialen op onze diensten, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen en software, zijn eigendom van Chathub.to of haar licentiegevers en worden beschermd door het auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag niet reproduceren, distribueren, wijzigen, afgeleide werken van te maken, publiekelijk weer te geven, of commercieel te exploiteren van de inhoud of materialen op onze Diensten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Afwijzing van garanties

Onze diensten worden geleverd "as is" en "zoals beschikbaar" zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk. Chathub.to garandeert niet dat de Diensten foutloos, ononderbroken, veilig of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Chathub.to of haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers of agenten aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolgschade of bestraffende schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verlies van winst, gegevens of goodwill, voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot of het gebruik van onze diensten, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord om Chathub.to en zijn filialen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen of uitgaven, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of in verband met uw toegang tot of het gebruik van onze diensten of uw schending van deze voorwaarden.

Beëindiging

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot onze Services op te schorten of te beëindigen op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Voorwaarden of onze Gedragsregels.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken bijwerken of wijzigen. We stellen u op de hoogte van wijzigingen door

de bijgewerkte Voorwaarden op ons platform, samen met de datum van de laatste bijwerking. Als u onze Services blijft gebruiken nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, betekent dit dat u de bijgewerkte Voorwaarden accepteert.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden en eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Voorwaarden of uw gebruik van onze Services worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zuid-Afrika. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zuid-Afrika voor het oplossen van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van onze Services.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht.

Verklaring van afstand

Geen verklaring van afstand van een bepaling van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling, en het niet doen gelden van een recht of bepaling onder deze Voorwaarden zal geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling inhouden.

Neem contact met ons op

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Deel chathub met je vrienden

Facebook
Twitter
WhatsApp
Reddit
VK
Telegram